Sindikat SPESS - PV nudi svojim članom možnost dviga BVP (brezobrestna denarna pomoč) v višini 500€, 1000€, 1500€ in izjemoma s potrditvijo IO SPESS - PV, 2000€. Obrazec se izpolni na sedežu sindikata.

Pravilnik  o poslovanju blagajne vzajemne pomoči je v postopku spreminjanja!

 

 

Izvršilni odbor sindikata podjetja RUDNIKA LIGNITA VELENJE je na osnovi predhodne obravnave po podružnicah, na svoji seji dne 25..9.1997 sprejel popravljen - dopolnjen

 

 

 

PRAVILNIK

O POSLOVANJU BLAGAJNE VZAJEMNE POMOČI

SPESS - SINDIKATA RUDNIKA LIGNITA VELENJE

 

  Prenesi (.doc)

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1. člen

 

Sindikat podjetja RLV ustanovi "BLAGAJNO VZAJEMNE POMOČI", (v nadaljevanju besedila BVP).

 

2. člen

 

BLAGAJNA VZAJEMNE POMOČI je poseben sklad, ki temelji na načelih vzajemnosti v SPESS organiziranih delavcev in ima namen, da v skladu s tem pravilnikom daje svojim članom kratkoročna brezobrestna posojila kot pomoč v primeru, ko je član socialno ogrožen, ali potrebuje nujno pomoč materialnega značaja za kakšen drug nujen primer.

 

 

II. ČLANSTVO

 

3. člen

 

Član BVP postane vsak član podjetja RLV, ki pristopi k SPESS - Sindikat podjetja RLV.

 

4. člen

 

Član BVP ima naslednje pravice in dolžnosti:

 

a) da uveljavlja pravico do posojila, ki je predviden s tem pravilnikom,

b) da redno plačuje mesečno članarino,

c) da redno odplačuje posojilo v skladu s pogoji.

 

5. člen

 

Članstvo v BVP preneha:

 

a) če na lastno iniciativo izstopi iz članstva sindikata

b) če mu preneha delovno razmerje v podjetju RLV.

 

 

III. NOTRANJA ORGANIZACIJA BLAGAJNE

 

6. člen

 

Vsak član plačuje članarino, v med članstvom BVP dogovorjenem znesku. Članarina ni vračljiva.

 

7. člen

 

Iz vplačane članarine lahko člani BVP najamejo kratkoročna posojila do višine, ki jo določi izvršilni odbor sindikata podjetja.

Posojilo člani BVP vrnejo v na izvršilnem odboru dogovorjenem številu enakih mesečnih obrokov.

 

8. člen

 

Član BVP dobi pravico do najetja posojila po preteku 6 mesecev članstva v sindikatu.

 

9. člen

 

Član BVP ima pravico najetja tega posojila samo enkrat na leto, izjemoma dvakrat, če izpolnjuje posebne pogoje.

 

10. člen

 

Preden je posojilo odobreno posamezniku, je potrebno preko knjigovodstva osebnih dohodkov ugotoviti, če je posojilojemalec sposoben vračati to posojilo. V nasprotnem primeru posojila ne more dobiti, razen, če izpolnjuje posebne pogoje.

Ob prekinitvi delovnega razmerja ali izstopu iz članstva sindikata knjigovodstvo ugotovi dolg iz naslova BVP in ga odtegne v enkratnem znesku.

 

11. člen

 

Posameznik, ki želi dobiti posojilo večkrat , v večjem znesku, ali ga vračati v večih od dogovorjenih obrokov, mora izpolnjevati posebne pogoje.

 

Ti so:

 

  • elementarna nesreča,

  • smrt v družini,

  • težka bolezen,

  • težak socialni položaj.

 

12. člen

 

Če član BVP umre prevzame njegove obveznosti do BVP Sindikat podjetja in vrne preostali dolg iz svojih sredstev.

 

 

 

 

 

13. člen

 

Član, ki želi najeti posojilo izpolni obrazec.

 

14. člen

 

Vloge morajo posamezniki vročiti v obratih kjer delajo in sicer prvi delovni dan v mesecu.

 

15. člen

 

V primeru večjega povpraševanja od razpoložljivih sredstev, namenjenih za posojila, določijo vodstva podružnic vrstni red prejemnikov v svojem obratu, upoštevajoč težo za posojilo izraženih razlogov posameznih prosilcev.

 

 

IV. POSLOVANJE BLAGAJNE VZAJEMNE POMOČI

 

16. člen

 

Z BVP posluje izvršilni odbor (IO) sindikata podjetja.

 

17. člen

 

Poslovanje BVP kontrolira oziroma nadzira nadzorni odbor sindikata podjetja.

 

 

FINANČNO POSLOVANJE

 

18. člen

 

Viri sredstev blagajne so:

 

a) članarina

b) dotacije

 

19. člen

 

Vsa sredstva se zbirajo na žiro računu sindikata podjetja. V kolikor v določenem obdobju ni interesa za najemanje kreditov glede na sredstva, ki so na razpolago na ŽR je IO sindikata dolžan s sredstvi ravnati kot dober gospodar, in sicer tako, da se njihova realna vrednost ne zmanjša.

 

20. člen

 

Članarina se članom obračunava od njihovih plač.

 

21. člen

 

Članarino BVP obračuna podjetje - delodajalec, ki vsa zbrana sredstva tudi nakaže na žiro račun sindikata podjetja.

 

 

22. člen

 

Sredstva BVP se ne morejo uporabljati za druge namene kot za kratkoročna posojila, ki jih določa ta pravilnik.

 

23. člen

 

Če zbrana sredstva, glede na izražen interes ne zadoščajo, lahko IO sindikata v ta namen odobri dotacijo.

 

24. člen

 

Za poslovanje z denarnimi zavodi so v imenu BVP pooblaščeni isti podpisniki kot za sindikat podjetja.

 

 

VI. PRENEHANJE BLAGAJNE VZAJEMNE POMOČI

 

25. člen

 

Blagajna vzajemne pomoči preneha:

 

  • če sindikat preneha z delom

  • če se člani sindikata odločijo za likvidacijo.

 

Če je blagajna vzajemne pomoči likvidirana, je IO sindikata podjetja RLV dolžan ustanoviti likvidacijsko komisijo. Ta mora zbrati vse terjatve in denarna sredstva BVP. Poskrbeti mora za čimprejšnjo vračilo dolgov; po potrebi lahko vrnitev posojil tudi prisilno izterja.

 

26. člen

 

Likvidacijski rok ne more biti daljši od 9 mesecev.

 

27. člen

 

Po zaključku dela likvidacijske komisije postanejo sredstva BVP last sindikata podjetja.

 

 

VII. ZAKLJUČNA DOLOČILA

 

28. člen

 

Vse spremembe in dopolnila tega pravilnika sprejema IO sindikata podjetja.

 

29. člen

 

Ta pravilnik postane veljaven, ko ga sprejme IO sindikata podjetja.

 

Predsednik sindikata

Jože KOŽAR, l.r.