POVZETEK SESTANKA PRI PREDSEDNIKU UPRAVE PV NA TEMO EFEKTIVNI DELOVNI ČAS

 
 
Predsednik uprave PV pojasni, da so v četrtek prejeli odločbo inšpekcijskega nadzora s strani delovne inšpektorice MDDSZ v zvezi z efektivnim delovnim časom. Predstavi povzetek odločbe v kateri je kot najpomembnejša sprememba določilo, da se zaradi spremembe zakonodaje šteje priprava na delo ( preoblačenje, kopanje, itd ) v efektivni delovni čas. Predsednik uprave pojasni, da je v odločbi tudi ugotovitev inšpektorice, da je do sedaj bil delovni čas organiziran v skladu s KP PV, zaradi spremembe zakonodaje pa smatra, da je za delavce bolj ugodna 2. točka 142 člena ZDR-1 in zahteva, da se le ta prilagodi odločbi. Pritožba na odločbo ne zadrži izvedbe, vsekakor  pa je po besedah uprave težko v tako kratkem času spremeniti celotno organiziranost podjetja ( prevozi, uvozi, registracija,…). Uprava se bo trudila spremembe uvesti do začetka marca, ustrezno registracijo pa v roku 2 mesecev (dobava opreme ). Predlog uprave je, da se po novem delovni čas kletka/kletka šteje v dolžini 7 ur 30 min (prizna se podobno kot v nekaterih evropskih rudnikih 15 min za oblačenje v delovna oblačila  in 15 min za preoblačenje in tuširanje. Za zaposlene na HTZ na določenih DM bo veljalo 7.45 ( do sedaj 7.50 ). Predsednik uprave pojasni, da ga žalosti, da so se nekateri odločili za takšno pot ( inšpekcijske kontrole ), še posebej, ker so že na strateški konferenci družbe PV sprejeli sklep o prestavilu registratorjev in drugačnemu merjenju delovnega časa oziroma obvezne prisotnosti v jami ( 7ur 45 min ). Še posebej opozori na dejstvo, da bodo zaradi prilagoditve delovnega časa inšpekcijski odločbi, najbolj na izgubi ravno zaposleni na najbolj obremenjenih delovnih mestih. To pa predvsem zaradi dejstva ker uprava pripravlja nabor ukrepov kot so:
-        Plačilo jamskega dodatka za dejansko opravljeni delovni čas v jami ( pol ure manj)
-        Plačilo dodatkov za pogoje dela na dejansko opravljeni delovni čas v jami
-        Plačilo priprave na delo v višini osnovnega akorda
-        Problematizira se tudi dodani dopust zaradi polnega delovnega časa v jami , ki je bil včasih delni kompenzator tega ( to vsekakor ni mogoče dokler veljajo KP, bo pa to zelo otežilo pogajanja za spremembo KP PS )
-        Nadzorniki bodo zaradi dodatnih zadolžitev, ki jih opravljajo, tretirani drugače ( nismo prejeli pojasnila kako ) bodo pa v izogib problemov pri uvozu/izvozu obvezno morali biti s svojim moštvom
-        Tudi ostali predčasni izvozi (pivo, iznos materiala, aparatov, itd) se bodo v bodoče uredil drugače
G. Makovšek opozori, da bo tudi doseganje proizvodnih planov težje, saj bodo zaposleni pol ure manj na deloviščih. Predvideni novi vozni redi so sledeči:
               -             1. izmena            5.4o-6.oo           izvoz      13.1o-13.3o
               -             2. izmena            14.oo-14.2o       izvoz      21.3o-21.5o
               -             3. izmena            21.3o-21.5o       izvoz      05.oo-05.2o
               -             železarji               04.3o-12.oo
Vsekakor se moram odzvati na manipulacije in neresnične izjave sindikata SDRESS, da sindikat SPESS-PV in Simon Lamot podpirata napovedane ukrepe Uprave PV. Takšne namige najodločneje zanikam. Dejstvo je, da smo v sindikatu SPESS-PV že od novembra naprej opozarjali, da je pred kakršnimi koli inšpekcijskimi nadzori potrebno pretehtati pozitivne in negativne stvari, z njimi seznaniti zaposlene in se odločati na podlagi večinskega mnenja. Na omenjenem sestanku sem v resnici opozoril na dejstvo, da v kolikor se bodo rudarjem zaradi izdane odločbe in napovedanih ukrepov s strani Uprave PV, znižale plače, bo nekdo za to moral prevzeti odgovornost. Res je tudi, da sem izjavil, da bi po mojem prepričanju 85% rudarjev raje ohranilo obstoječe stanje, kot pa prejemalo manjše plače. Dopuščam možnost , da se motim. Očitek , da nismo pripravljeni sodelovati najbolje zavračajo dejstva, da smo uspešno in skupaj nastopili pri ureditvi ustreznih plačilnih razredov za NK delavce, pri zadevi ODPZ,  itd, je pa res da hočemo biti enakopraven sogovornik in ne talec izvršenih dejstev. Ravno tako nismo,  v trajanju mojega mandata, nikoli izdajali novic ali drugih obvestil, v katerih bi poskušali očrniti ali omalovaževati dela ostalih socialnih partnerjev. Tega načela se bomo držali tudi v bodoče, pa se z aktivnostmi ostalih socialnih partnerjev strinjamo ali ne. V kolikor ne moreš pomagati vsaj ne škoduj.
 
V nadaljevanju vam posredujem povzetek točke razno s 7. redne seje IO SPESS-PV z dne 25.11.2016:
 S strani sindikata SDRES smo dne 22.11.2016 prejeli dopis v katerem nas pozivajo naj se opredelimo do njihove zahteve po enaki razporeditvi delovnega časa za vse zaposlene. Kot priloga so nam posredovali dopis Upravi PV z dne 20.09.2016 v katerem so podali zahtevo za uvedbo istega delovnega časa za vse zaposlene ter dopis z dne 24.10.2016 v katerem pozivajo Upravo PV k odpravi kršitev omenjenih v prejšnjem dopisu. Po opravljeni daljši razpravi smo si bili sindikalni zaupniki enotni, da je sindikat SDRES ponovno enostransko in brez naše vednosti vodil aktivnosti že od meseca septembra dalje, sedaj pa naenkrat pričakuje,  da se bomo opredelili o tako pomembnem vprašanju. Vsekakor je pred kakršno koli odločitvijo potrebno:
- Pridobiti pravno mnenje ali je sedanje stanje beleženja delovnega časa v resnici nepravilno
- Definirati čas, ki bi zaposlenim pripadal za preoblačenje, kopanje , itd
- Kaj to pomeni za organizacijo delovnega procesa (nove zaposlitve, dvig produktivnosti,..
- Kaj te zahteve pomenijo za uspešnost pri pogajanjih o spremembi KP PS, kjer so odprti vsi za delavce pomembni členi (plača, dopust, …)
- Vsi smo se strinjali, da je sicer sama pobuda zelo všečna, vendar je potreben temeljit premislek o vseh zgoraj naštetih vprašanjih, da v primeru uveljavitve kakršnih koli sprememb v končni fazi ne pripeljejo do poslabšanja za zaposlene. Po mnenju sindikata SPESS-PV je obravnavano tematiko potrebno ustrezno urediti v KP PS ali KP PV.

 

 
Zapisal predsednik SPESS-PV

Simon Lamot  

Objavljeno 22.02.2017

Arhiv novic